ទីស្នាក់ការកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ 44, ផ្លូវត្រឹនហុងដាវ, ភូមិ 3, ទីប្រជុំជនសារ៉ាយ, ស្រុកតឹនហុង, ខេត្តដុងថាប។

HOTLINE: Mrs Nở 081 67 67 880 - Mr Tuấn 0949 601 923

គ្រឿងបរិក្ខារ

    ម៉ាស៊ីនបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ បានប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិត
 
 លេខ ឈ្មោះម៉ាស៊ីន បរិមាណ ផលិតកម្មទឹក
1 ម៉ាស៊ីនកាត់ CNC 2 ប្រទេសជប៉ុន
2 ម៉ាស៊ីនខ្វៀល CNC 3 ប្រទេសជប៉ុន
3 ម៉ាស៊ីនក្រឡឹង CNC 1 ប្រទេសជប៉ុន
4 កម្មវិធីបម្លែងប្រេកង់ 1 ប្រទេសជប៉ុន
5 ម៉ាស៊ីនខ្វៀលស្ពឺចក្រ 1 ប្រទេសជប៉ុន
6 ម៉ាស៊ីនក្រឡឹង 2 ប្រទេសជប៉ុន
7 ម៉ាស៊ីនផ្សា 5 ប្រទេសជប៉ុន
8 ម៉ាស៊ីនអារលោហ 1 ប្រទេសជប៉ុន
9 ម៉ាស៊ីនរមូរលោហ 1 ប្រទេសជប៉ុន
10 ម៉ាស៊ីនកាតសលោហ 1 ប្រទេសជប៉ុន
11 ម៉ាស៊ីនឈូស (ឆ្នោត) 2 ប្រទេសជប៉ុន
12  ម៉ាស៊ីនខួងកាន់ដៃ 5 ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
13 ម៉ាស៊ីនកាត់កាន់ដៃ 5 ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
14 ម៉ាស៊ីនរមូរ 1  
15 ម៉ាស៊ីនរបាំង 1  
       
 
 
 

MÁY CẮT CNC  


 MÁY PHAY CNC 1


  MÁY PHAY CNC 2


 MÁY PHAY CNC 3 MÁY TIỆN CNC 


  MÁY PHAY BÁNH RĂNG 


MÁY TIỆN CƠ 1


MÁY TIỆN CƠ 2


 MÁY CƯA SẮT


  MÁY CUỐN KIM LOẠI   
 
MÁY TIỆN 

 

សមិទ្ធផល