ទីស្នាក់ការកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ 44, ផ្លូវត្រឹនហុងដាវ, ភូមិ 3, ទីប្រជុំជនសារ៉ាយ, ស្រុកតឹនហុង, ខេត្តដុងថាប។

HOTLINE: Mrs Nở 081 67 67 880 - Mr Tuấn 0949 601 923

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង


ការិយាល័យកណ្តាល: ទីស្នាក់ការកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ 44, ផ្លូវត្រឹនហុងដាវ, ភូមិ 3, ទីប្រជុំជនសារ៉ាយ, ស្រុកតឹនហុង, ខេត្តដុងថាប។
រោងចក្រផលិត: អាស័យដ្ឋានផលិត៖ ផ្លូវជាតិលេខ 30 ភូមិបាទីឃុំតាន់កុងជីស្រុកតុងហុងស្រុកដុងថាប។
ការិយាល័យតំណាង: 72 ផ្លូវ 24A, បុងទ្រុងទ្រុងដុងប៊ី, ខណ្ឌញ៉ានឃិនតុង, TPHCM
លេខទូរស័ព្ទ: 0277 3830866 - Fax 0277 3830 867
ទូរស័ព្ទចល័ត: +84949 601 923 - Mr Tuấn
លេខអត្តសញ្ញាណពន្ធ: 1401385126
អ៊ីមែល: dothanhdo.taydo@gmail.com- Whats App, Telegram, Wechat, Viber with account: +84949601923


បញ្ជាឱ្យអ្នកពិគ្រោះយោបល់


(*) cart_requiredInformation

សមិទ្ធផល