ទីស្នាក់ការកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ 44, ផ្លូវត្រឹនហុងដាវ, ភូមិ 3, ទីប្រជុំជនសារ៉ាយ, ស្រុកតឹនហុង, ខេត្តដុងថាប។

HOTLINE: Mrs Nở 081 67 67 880 - Mr Tuấn 0949 601 923

កាតាឡុកផលិតផល

រ៉ូតារីអនុភាពមធ្យម

រ៉ូតារីអនុភាពមធ្យម

រ៉ូតារីអនុភាពមធ្យម


សមិទ្ធផល